Coaching - to inspirująca forma rozwoju osobistego i zawodowego. To chwila zatrzymania się, spokojnej refleksji,  zastanowienia - co dalej z moim życiem zawodowym i osobistym. To ważny moment stawiania sobie wcale niełatwych pytań - co Cię inspiruje? co chcesz w życiu robić? kim chcesz się stać? co chcesz zmienić? jakie cele osiągnąć? w czym jesteś mistrzem? co Ci się marzy ? ...

Coaching to za każdym razem proces, w czasie którego poprzez uważną obecność, aktywne słuchanie, zadawanie odpowiednich pytań i  udzielanie informacji zwrotnej, pomagam w zawodowej i osobistej przemianie. To metoda wsparcia skierowana na osiągnięcie konkretnych indywidualnych celów, to dobrze przeprowadzona partnerska rozmowa, podczas której wspólnie odkrywamy, że możesz, że stać Cię, że chcesz i potrafisz ...  a przy okazji rozpoznajemy Twoje ukryte talenty, kompetencje, umiejętności, mocne strony, możliwości i ustalamy plan działania. To najprzyjemniejsze momenty w tej pracy.

Coaching ma na celu świadomą zmianę w kierunku, który Ty sam wybierasz. W coachingu Ty sam definiujesz gdzie jesteś obecnie, czego potrzebujesz, co chcesz zmienić, co osiągnąć i jaki jest Twój cel. Nie ma coachingu bez czytelnej definicji celu, zgodnego z Twoimi przekonaniem, systemem wartości, życiową misją, oczekiwaniami, potrzebami.

Istnieje wiele naukowych definicji coachingu – do mnie przemawiają  trzy poniżej przedstawione:

Zatem jak inni definiują coaching?

  1. ICF – „Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pomagają klientowi w zadaniach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, relacjami interpersonalnymi itp. Dzięki coachingowi klient ustala konkretne cele, optymalizuje swoje działania, podejmuje trafne decyzje i pełniej korzysta ze swoich naturalnych umiejętności. Profesjonalni coachowie słuchając i obserwując klienta dopasowują swoje podejście do jego potrzeb tak, aby pomóc klientowi w dochodzeniu do rozwiązań oraz strategii działania. Coachowie wychodzą z przekonania, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobywaniu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada. Odpowiedzialność za podjęcie decyzji oraz podjęcie działań pozostaje w rękach klienta".                                                                                                                                                                                                                                      
  2. Robert Dilts – „Coaching jest procesem pomagania ludziom i zespołom w wykonywaniu zadań w możliwie najbardziej skuteczny sposób. Obejmuje on wydobywanie mocnych stron, pomaganie w omijaniu wewnętrznych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia osobistej doskonałości oraz ułatwianie im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole.”
  1. John Withmore – „Coaching to odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej dokonań i działań. Jest raczej pomaganiem w uczeniu się niż nauczaniem".

Czym coaching na pewno nie jest - na pewno nie jest psychoterapią, nie koncentruje się na niesieniu pomocy w problemach psychicznych, czy pracy z zaburzeniami; nie jest też doradztwem zawodowym, ani mentoringiem. Coaching nie sugeruje, nie podpowiada, nie mówi jak coś zrobić, nie daje porad, ani gotowych rozwiązań.

To Ty sam je wypracowujesz, jako najlepsze dla Ciebie w danym momencie.