“Jeśli nie zbudujesz swojego marzenia, ktoś inny Cię zatrudni, abyś pomógł mu zbudować jego” (Tony Gaskins).

"Nie to co osiągasz, ale to co przezwyciężasz definiuje Twoją karierę" (Carlton Fisk).

"Wasza pra­ca wy­pełni dużą część wasze­go życia i je­dynym spo­sobem, aby być nap­rawdę usa­tys­fak­cjo­nowa­nym, jest ro­bienie cze­goś, w co wie­rzy­cie, że jest czymś wiel­kim. Je­dynym spo­sobem na ro­bienie wiel­kich rzeczy jest ro­bienie cze­goś, co się kocha. Jeśli jeszcze te­go nie zna­leźliście - szu­kaj­cie, aż znaj­dziecie. Nie idźcie na kom­pro­misy" (Steve Jobs).

"Zacznij tam gdzie jesteś. Użyj tego co masz. Zrób, co możesz " (Artur Ashe)