"Wasza pra­ca wy­pełni dużą część wasze­go życia i je­dynym spo­sobem, aby być nap­rawdę usa­tys­fak­cjo­nowa­nym, jest ro­bienie cze­goś, w co wie­rzy­cie, że jest czymś wiel­kim. Je­dynym spo­sobem na ro­bienie wiel­kich rzeczy jest ro­bienie cze­goś, co się kocha. Jeśli jeszcze te­go nie zna­leźliście - szu­kaj­cie, aż znaj­dziecie. Nie idźcie na kom­pro­misy" (Steve Jobs).

 

Coaching Menedżerski skierowany jest dla kadry zarządzającej, liderów, menedżerów średniego i wyższego szczebla, członków zarządu, właścicieli firm oraz wszystkich Tych, którzy dbają o swój rozwój zawodowy. Stwarza możliwość przyjrzenia się Twojej aktualnej sytuacji zawodowej, poszerzenia perspektywy, dostrzeżenia nowych możliwości i szans, jednocześnie wzmacniając i rozwijając Twoją pozycję lidera. Może dokonujesz zmian w swoim biznesie, wprowadzasz nowy biznes na rynek, nowy projekt i chcesz przedyskutować potencjalne zyski, straty, szanse i stworzyć plan działania.

Coaching Menedżerski pozwala poznać Twoje kompetencje i umiejętności decydujące o jakości i efektywności pracy menedżera; pozwala wskazać, które kompetencje można rozwinąć, o które bardziej zadbać, które obszary wymagają rozwoju, poprawy, aby zwiększyć Twoją pewność siebie na stanowisku, przyczynić się do zwiększenia motywacji, zaangażowania, a finalnie Twojej satysfakcji  z pracy menedżera. 

Coaching menedżerski przeznaczony jest dla osób, które chcą budować efektywne zespoły pracowników, dla tych co chcą być skutecznymi liderami - mentorami, dla osób, które zamierzają poprawić wyniki sprzedaży, jakość obsługi etc.